Obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení

 

Provozovatelem internetového obchodu a internetových stránek www.jinypiti.cz je:

 

Jiný pití s.r.o.

Koliště 13a

602 00 Brno, Czech Republic

IČ: 090 58 788

DIČ: CZ09058788

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 116955

Kontaktní email: info@jinypiti.cz

 

 

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.jinypiti.cz, které provozuje společnost Jiný pití s.r.o. (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.jinypiti.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Tyto všeobecné obchodní podmínky rovněž upravují vztah mezi prodávajícím a fyzickou osobou, která uzavírá kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání (dále jen „spotřebitel“). Hovoří-li se v těchto všeobecných obchodních podmínkách o kupujícím, jsou daná ustanovení platná i pro kupujícího spotřebitele, a to v rozsahu neodporujícím platným právním předpisům.

 

 1. Osobní účet

 

Kupující může objednávat zboží v internetovém obchodě prodávajícího ze svého osobního účtu, který si zaregistroval v internetovém obchodě prodávajícího („osobní účet“) nebo bez registrace přímo z webového rozhraní internetového obchodu prodávajícího.

 

Při registraci a zřízení osobního účtu a také při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správné a úplné údaje. Údaje uvedené v osobním účtu je kupující při jakékoli jejich změně povinen aktualizovat prostřednictvím příslušné funkce webového rozhraní internetového obchodu prodávajícího. Neexistuje žádná povinnost prodávajícího prověřovat správnost údajů uváděných kupujícím.

 

Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do osobního účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není ve vlastním zájmu oprávněn umožnit využívání osobního účtu třetím osobám.

 

Prodávající může zrušit osobní účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto všeobecných obchodních podmínek.

 

Kupující bere na vědomí, že osobní účet nemusí být dostupný nepřetržitě.

 

 1. Kupní smlouva

 

 • Informace o nabízeném zboží

 

Webové rozhraní internetového obchodu prodávajícího obsahuje seznam zboží včetně uvedení cen jednotlivého zboží v českých korunách. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků (vyjma přepravních poplatků, které jsou upraveny v čl. 5.5). Po vytvoření osobního účtu je možné zobrazit cenu bez daně z přidané hodnoty. Veškeré nabídky prodeje zboží v internetovém obchodě prodávajícího (včetně případně uvedené orientační obvyklé doby dodání či odeslání zboží) jsou nezávazné a prodávající není nikterak povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně prezentovaného zboží. Prezentace zboží v internetovém obchodě prodávajícího nepředstavuje nabídku k uzavření kupní smlouvy ani návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 občanského zákoníku.

 

Webové rozhraní internetového obchodu prodávajícího obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží dle čl. 5.5 těchto všeobecných obchodních podmínek.

 

 • Objednávka

 

Pro objednání zboží si kupující vybere zboží, které chce koupit, kliknutím na příslušné tlačítko „Přidat do košíku“ a vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetového obchodu prodávajícího. Objednávkový formulář obsahuje (nejsou-li uvedeny v osobním účtu) zejména informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, nákladech spojených s dodáním zboží, kontaktní údaje kupujícího, doručovací adresu a odkaz na tyto všeobecné obchodní podmínky (definitivní podoba objednávky po provedení všech kroků dle objednávkového formuláře kupujícím dále jen „objednávka“).

 

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávkového formuláře vložil, a seznámit se s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Objednávku odešle kupující prodávajícímu zaškrtnutím příslušného políčka pro souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a kliknutím na příslušné tlačítko „Odeslat objednávku“, čímž vysloví souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Prodávající potvrdí kupujícímu elektronickou poštou přijetí objednávky k dalšímu zpracování, a to zasláním dokumentu nazvaného „Potvrzení o obdržení objednávky“ na e-mailovou adresu uvedenou v osobním účtu či v objednávce.

 

Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.

 

 • Uzavření kupní smlouvy

 

Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena doručením informace o přijetí (akceptaci) objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu. Přijetí (akceptaci) objednávky kupujícího potvrdí prodávající kupujícímu zasláním dokumentu nazvaného „Potvrzení o přijetí objednávky“ elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu uvedenou v osobním účtu či v objednávce.

 

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu, nebo si jako spotřebitel objednaly zboží v rozsahu překračujícím obvyklé množství, které může běžná domácnost rozumně spotřebovat.

 

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením a plněním kupní smlouvy (náklady na internetové připojení a případné související náklady jako např. náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Za internetové, resp. telefonické spojení s prodávajícím nejsou účtovány žádné zvláštní příplatky a použijí se standardní sazby operátora kupujícího.

 

 • Zánik objednávky

 

Kupující bere na vědomí, že dostupnost zboží prezentovaného v internetovém obchodě prodávajícího je vázána na skladové zásoby a prodávající tudíž dostupnost zboží negarantuje. V případě, že si kupující objedná zboží, které není u prodávajícího dostupné, zašle prodávající kupujícímu elektronickou poštou zprávu o nedostupnosti zboží. Odesláním e-mailové zprávy prodávajícího kupujícímu dle předchozí věty zaniká závaznost objednávky v rozsahu nedostupného zboží; v ostatních částech zůstává objednávka nedotčena.

 

 1. Platební podmínky

 

 • Úhrada kupní ceny

 

Uzavřením kupní smlouvy vzniká kupujícímu povinnost uhradit kupní cenu zboží. Společně s kupní cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále výslovně uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

 • Způsoby platby

 

Kupující může kupní cenu zaplatit následujícími způsoby:

 

 • Dobírkou při dodání zboží;
 • Platební kartou on-line;
 • Bezhotovostním převodem na účet na účet prodávajícího;
 • Platba na fakturu s úhradou po dodání zboží.

 

Prodávající si vyhrazuje právo vyloučit v jednotlivých případech určitý způsob platby.

 

 • Dobírka

 

Dobírkou je možné platit pouze zboží, u kterého objednávkový formulář tuto možnost nabízí. Při platbě dobírkou při dodání zboží bude kupní cena kupujícím uhrazena v hotovosti při převzetí zboží, a to k rukám přepravce pověřeného prodávajícím dodáním zboží. Přepravce pověřený prodávajícím dodáním zboží může umožnit úhradu kupní ceny dle předchozí věty také prostřednictvím platební karty. Úhrada kupní ceny kupujícím je podmínkou předání zboží kupujícímu. Není-li jiného ujednání mezi kupujícím a prodávajícím, není dobírkou možné hradit kupní cenu přesahující 10.000,- Kč. I pro případ smluvené hotovostní platby kupní ceny v částce vyšší než 10.000,- Kč nesmí tato částka přesáhnout limit pro hotovostní platby stanovený platnými a účinnými právními předpisy ke dni dodání zboží.

 

 • Platba platební kartou

 

Prodávající akceptuje platby platebními kartami MasterCard nebo VISA prostřednictvím internetového platebního portálu PayPal. Po dokončení objednávky v objednávkovém formuláři bude kupující, který zvolil způsob platby „Platební kartou“, přesměrován do platebního portálu PayPal, kde uhradí kupní cenu. K úhradě kupní ceny dojde k okamžiku, kdy dojde k odepsání částky odpovídající výši kupní ceny z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.

 

 • Platba bezhotovostním převodem

 

Zvolí-li kupující platbu bezhotovostním převodem, předem uhradí kupní cenu zboží na účet prodávajícího, vedený u Fio banka a.s., číslo účtu 2201790538/2010, IBAN: CZ5620100000002201790538, BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX

Po odeslání objednávky, s takto zvoleným způsobem platby, bude kupujícímu odeslána proforma faktura k úhradě. Platbu realizujte až po obdržení této proforma fakturyVariabilním symbolem je číslo proforma faktury. Zboží bude expedováno po připsání dané částky na účet prodávajícího. Zde je potřeba brát v úvahu, že mezibankovní převody trvají cca 2 pracovní dny.

 

 • Platba na fakturu s úhradou po dodání zboží

 

Kupující – podnikatel, který má osobní účet, může ve výjimečných případech a pouze po individuální domluvě s prodávajícím, uhradit kupní cenu po dodání zboží na základě faktury vystavené prodávajícím. Není-li jiného ujednání mezi kupujícím a prodávajícím, činí splatnost kupní ceny 7 dní od dodání zboží.

 

 • Slevový kupón

 

Kupující může v průběhu vyplňování objednávkového formuláře uplatnit Slevový kupón a uhradit tak celou kupní cenu nebo její část. Pokud chce kupující uplatnit Slevový kupón, do příslušné kolonky opíše slevový kód a klikne na tlačítko „Použít“ a, tím bude od kupní ceny automaticky odečtena příslušná částka a kupující pokračuje k platbě takto snížené kupní ceny.

 

 

 

 1. Přeprava a dodání zboží

 

 • Obecně

 

Zboží, které je předmětem kupní smlouvy, bude dodáno ve lhůtě dle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího po prověření stavu skladových zásob; to platí i v případě, že v internetovém obchodě prodávajícího je u popisu příslušného zboží uvedena obvyklá doba dodání či odeslání zboží, neboť informace o takovéto době má pouze orientační charakter a definitivní dobu dodání či odeslání zboží stanoví prodávající dle dostupnosti zboží a dle svých provozních možností po prověření stavu skladových zásob. Zboží bude dodáno prostřednictvím přepravce určeného prodávajícím. Jakmile předá prodávající zboží přepravci k přepravě, informuje o tom kupujícího elektronickou poštou zasláním dokumentu nazvaného „Potvrzení o odeslání“ na e-mailovou adresu uvedenou v osobním účtu či v objednávce.

 

Zboží se dodává dle volby kupujícího v objednávce buď (a) do výdejního místa příslušného přepravce, anebo (b) na adresu uvedenou v objednávce – k hlavnímu vstupnímu vchodu budovy uvedené v objednávce, pokud je k němu umožněn příjezd, není-li u zboží uvedeno jinak. Dodávka zboží se provádí pouze v rámci České republiky. Zboží bude kupujícímu předáno do jeho vlastních rukou případně do rukou jeho zákonného zástupce či zmocněnce. Kupující může pověřit převzetím zboží jinou fyzickou osobu starší 18 let. V případě doručení na adresu uvedenou v objednávce musí jít o osobu, která se zdržuje v bytě nebo jiných prostorách na adrese kupujícího uvedenou v objednávce. Zboží je také možné osobně odebrat na adrese …

 

 • Dodání po částech

 

Pokud by z jakýchkoli důvodů zaslání zakoupeného zboží probíhalo v několika zásilkách/etapách, bude o tom kupující informován a cena za přepravní náklady mu bude účtována pouze jednou. V případě platby dobírkou bude kupní cena včetně přepravních nákladů uhrazena při převzetí zboží v první zásilce.

 

 • Způsob dodání zboží

 

Není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak, určuje způsob doručení zboží prodávající. Obvyklý způsob dopravy je s využitím společnosti Zásilkovna s.r.o. doručení zboží do Výdejního místa Zásilkovny, které si kupující zvolí v objednávkovém formuláři. Kupující může v objednávkovém formuláři zvolit jiný způsob dopravy dle aktuální nabídky. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

 

 • Převzetí zboží

 

Kupující je povinen řádně dodané zboží převzít. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a stav zásilky a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít a sepíše s přepravcem zápis o škodě.  Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

 

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po převzetí zásilky překontrolovat obsah zásilky a ověřit, zda zboží nemá vady.

 

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením kupní ceny a převzetím zboží, přičemž rozhoduje poslední z těchto dvou okamžiků.

 

 • Možnosti dopravy a její náklady

 

 • Zásilkovna – doručení do Výdejního místa Zásilkovny. Kupující si zboží objedná k jím vybranému partnerovi Zásilkovny. Po předání zboží prodávajícím přepravci obdrží kupující email s trasovacím číslem, pomocí něhož může doručování zásilky sledovat. Po doručení zásilky obdrží kupující na telefonní číslo uvedené v objednávce SMS zprávu nebo email (dle své předchozí volby) s informací, že zásilka je připravena k vyzvednutí a heslem, které předloží při převzetí zásilky. Po obdržení této SMS zprávy má kupující lhůtu 7 dní k vyzvednutí zboží ve výdejním místě. Nemůže-li si ho v této lhůtě vyzvednout, má kupující možnost v mobilní aplikaci či na webu Zásilkovny nebo odpovědí na SMS zprávu úschovu zdarma prodloužit až na tři týdny.

 

 • Zásilka do 5 kg - cena dopravy včetně balného činí 110 Kč vč. DPH
 • Zásilka do 10 kg - cena dopravy včetně balného činí 140 Kč vč. DPH

 

 

 • Opětovné doručování

 

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

 1. Odstoupení od kupní smlouvy

 

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 

Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující – spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy kupující využije vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek, a je dostupný na webových stránkách prodávajícího v sekci „Formulář k odstoupení od kupní smlouvy, zde. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zašle na adresu elektronické pošty prodávajícího info@jinypiti.cz.

 

V případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího nabyl, primárně bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, se souhlasem kupujícího. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

V případě, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je také prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

 

 1. Odpovědnost za vady, záruka, reklamace

 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení peněz.

 

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruční doba u zuživatelné věci a u věci podléhající rychlé zkáze je vyznačena na jejím obalu (trvanlivost). Zákonná záruční doba na ostatní zboží kupované spotřebitelem činí 24 měsíců, pokud zákon nestanoví jinak.

 

V případě, že kupující po otevření lahve (případně v průběhu konzumace) zjistí senzorické vady vína, je povinen ihned kontaktovat prodávajícího. Pro posouzení kvality reklamovaného vína je podmínkou dodat k posouzení minimálně 2/3 původního obsahu lahve. Prodávající neručí za vady způsobené nevhodným skladováním nebo manipulací s vínem ze strany kupujícího. Záruka se nevztahuje na vnější vzhled láhve. Pro uznání reklamace je potřeba po celou dobu víno uchovávat v konstantní teplotě 8-16°, konstantní vlhkosti, tmě, mimo vibrace a bez zásadních manipulací. Tyto podmínky musí být trvalé, konstantní a bez náhlých změn. Prodávající bude požadovat po kupujícím doložení tohoto správného skladování, jinak reklamace nebude uznána.

 

Reklamace jsou vyřizovány:

 

 • telefonicky v pracovních dnech 9:00 - 18:00 hod. na tel. č. 608 725 866
 • e-mailem: info@jinypiti.cz

 

Kupující bude o průběhu a následném vyřízení reklamace kontaktován emailovou komunikací, případně telefonicky na telefonní číslo, které uvedl v objednávce nebo osobním účtu

 

Dojde-li mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

 

Česká obchodní inspekce

 

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

 

 1. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 

Společnost Jiný pití s.r.o.  zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Společnost Jiný pití s.r.o.  zpracovává osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, telefonní číslo, e‑mail, a to za účelem vyřízení objednávky v e-shopu jinypiti.cz, plnění povinností z kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího a navazujících služeb prodávajícího.

 

Kompletní informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“, který tvoří přílohu těchto všeobecných obchodních podmínek a je dostupný zde.

 

 

 1. Potvrzení plnoletosti

Veškeré alkoholické nápoje jsou prodávány pouze osobám starším 18 let.

 

V případě nákupu alkoholických nápojů kupující prohlašuje, že je osobou starší 18 let. Mladší zákazníci mohou nakupovat pouze položky, které neobsahují alkohol.

 

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právem. K řešení případných soudních sporů mezi Kupujícím a Prodávajícím je příslušný věcně a místně příslušný soud dle sídla společnosti Jiný pití s.r.o.

 

Kupní smlouvy jsou vyhotoveny v českém jazyce a archivovány prodávajícím v elektronické podobě a nejsou přístupné třetím osobám.

 

Znění těchto všeobecných obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.

 

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, platí namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení takové ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost nebo účinnost ostatních ustanovení.

 

Prodávající je oprávněn prodej zboží v internetovém obchodě prodávajícího kdykoli ukončit; takovým ukončením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran z uzavřených kupních smluv.

 

Kupující není oprávněn používat webové stránky internetového obchodu prodávajícího způsobem, jež by mohl mít negativní vliv na provoz internetového obchodu prodávajícího. Kupující užívá webové stránky internetového obchodu prodávajícího na vlastní riziko a bere na vědomí, že fotografie zboží jsou pouze ilustrativní. Kupující bere na vědomí, že fotografie zboží jsou předmětem příslušných práv prodávajícího, případně jiných osob, z duševního vlastnictví; kupující se zavazuje zdržet se nedovolených zásahů do takových práv.

 

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli omezit nebo ukončit přístup kupujícího k webovým stránkám internetového obchodu prodávajícího.

 

Není-li v těchto všeobecných obchodních podmínkách stanoveno jinak nebo nebylo-li mezi smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak, probíhá korespondence mezi prodávajícím a kupujícím elektronickou poštou (e-mailem). Kupujícímu je doručováno na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce nebo osobním účtu. Prodávajícímu je doručováno na e-mailovou adresu info@jinypiti.cz. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty.

 

Toto znění všeobecných obchodních podmínek je účinné ode dne 28. 10. 2020.

Načítám, prosím vydržte...

Používáním našeho webu souhlasíte s používáním cookies ve vašem prohlížeči. Více informací

Souhlasím